Translation Edited by

Michael Reyz

Russian Editorial Board

Editor-in-Chief

A. N. Shiryaev

Deputy Editors-in-Chief

A. S. Holevo
V. A. Vatutin
P. A. Yaskov

Executive Secretary

M. V. Zhitlukhin

Managing Editor

M. V. Khatuntseva

Editors

V. I. Bogachev
A. A. Borovkov
A. V. Bulinski
A. A. Gushchin
I. A. Ibragimov 
V. Yu. Korolev
M. A. Lifshits
I. V. Pavlov
Shige Peng
Ya. G. Sinai
V. V. Ulyanov
A. M. Zubkov